การจัดการทรัพยากรครอบครัว (ดร.ทัศนา เมฆเวียน)
(4831101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ดร.ทัศนา เมฆเวียน


   ยักคิ้ว    คำอธิบายรายวิชา     แก้มแดง

            ลักษณะของงานบ้านในอดีตและปัจจุบัน  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง  การดำเนินชีวิตที่มีผลต่อลักษณะงานบ้าน  อิทธิพลต่อค่านิยม  ปรัชญาและเป้าหมาย  ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของครอบครัว  ทรัพยากรที่สำคัญในการบริหารงานบ้านสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน  กลวิธีและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการทำงานบ้านให้มีประสิทธิภาพ   การวางแผน  การดำเนินงาน  การประเมินผลงานและฝึกปฏิบัติ