พืชไร่เศรษฐกิจ 1
(5022501)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ยิ้ม     ความสำคัญของพืชไร่เศรษฐกิจ  พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ แหล่งปลูกพันธุ์ และดินที่เหมาะสม  การเขตกรรม  การดูแลรักษา  การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู  การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับท้องถิ่น   ประโยชน์และหลักการพิจารณาทำไร่นาส่วนผสม 

ปฏิบัติการ  ศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ  และดำเนินการปลูกดูแลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอย่างน้อย  2  ชนิด  เช่น  พืชตระกูลหญ้าและตระกูลถั่ว  อย่างละหนึ่งชนิด  รวมทั้งศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับไร่นาส่วนผสม